ویلاماندوس

استوریایی ، دقیقاً از گیخون افتخار می کند. مهندس فنی از زمان انتشار آنها عاشق ereaders است. کیندل ، کوبو ، ... من عاشق دانستن و آزمایش کتاب های الکترونیکی مختلف هستم ، زیرا همه آنها متفاوت هستند و همه چیزهای زیادی برای ارائه دارند.