اسحاق

کسی که دوست ندارد یادگیری در مورد تکنولوژی را متوقف کند. با علاقه خاصی به دانستن نحوه کار کردن چیزها، مانند سیستم عامل ها و مدارهایی که در قلب همه ابزارها قرار دارند.