Manuel Ramirez

Kể từ khi tôi tìm thấy Kindle PaperWhite đã trở thành tiện ích cần thiết của tôi để đọc trước khi để một ngày khác trôi qua. Điều đó gần như "cuồng tín" đối với thiết bị đọc sách điện tử Tôi sẽ cố gắng chuyển sang thiết bị đọc sách điện tử Todo.

Manuel Ramírez đã viết 109 bài báo kể từ tháng 2014 năm XNUMX