ဣဇာက်သည်

နည်းပညာအကြောင်းလေ့လာတာကို ရပ်မပစ်ချင်သူ။ လည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့် ဂက်ဂျက်အားလုံး၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သော ဆားကစ်များကဲ့သို့သော အရာများ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို သိရှိရန် အထူးစိတ်ဝင်စားစွာဖြင့်။