خواکین گارسیا

هدف فعلی من سازگاری داستان با تکنولوژی از لحظه زندگی من است. در نتیجه ، استفاده و دانش دستگاه های الکترونیکی مانند E-Reader ، که به من اجازه می دهد بسیاری از دنیاهای دیگر را بدون خروج از خانه بشناسم. خواندن کتاب از طریق این دستگاه بسیار آسان و راحت است ، بنابراین من به چیزی بیش از E-Reader با کیفیت احتیاج ندارم.